2022. január 15., szombat

A kövérség előnyei a humor tükrébenSok tortát kell enni a soványság ellen

Farsang (Vízkereszttől hamvazószerdáig) 3. - Szellemek fejedelme

            A szeretet nincs a farsang hatalmában – tartja egy régi közmondás. Ez ugyan azt jelenti, hogy nemcsak farsang idején szövődhet szerelem, de azt is kifejezi, hogy az udvarlás, a párválasztás, de a házasságkötések, a lakodalmak legfőbb ideje a hagyományos, magyar paraszti életben a farsangi időszak volt. Az egész magyar nyelvterületen a lányok ilyenkor küldtek – többnyire a keresztanyjukkal – a kiszemelt legénynek bokrétát. Ezek a fiúk a kalapjukra tűzték, így mentek el farsangvasárnap táncolni. Volt olyan, aki több lánytól is kapott bokrétát, de annak az ajándékát tűzte ki, amelyik a legjobban tetszett neki.
            Kisebb településeken a 17. században terjedt el az a szokás, hogy farsangkor a pártában maradottakat kicsúfolták. Csokonai Vitéz Mihály Drottyájában használja a „tőkét vonni” kifejezést, amely a „tuskóhúzás” ma is fellelhető szokására utal. Jegyzetében meg is magyarázza: „Szokásban vagyon nagyon sok helyeken, hogy mikor a farsang elmúlik, a meg nem házasodott ifjakkal és a férjhez nem ment leányokkal valamely fát vagy tőkét nevetség okáért felemeltetnek, vagy egy helyről más helyre vitetnek”.
            A népi farsang mutatja természetesen a legtöbb változatot. A szórakozás szinte kimeríthetetlen tárházában szerepelt a lóverseny, a harci játék, a tréfás párviadal, a farsangi és a böjti ételek megszemélyesítésének küzdelme, de elsősorban az alakoskodás és a tánc.
A magyar falu álarcos alakoskodásai között feltűnnek az állatalakoskodások. Különösen kedvelt a medve-, ló-, kecske- és gólyaalakoskodás. Az alakoskodók általában kis párbeszédes jeleneteket is előadnak, pl. a lovat, kecskét gazdája vásárra viszi, az alkudozás közben az állat összeesik, holtan terül el, majd a zeneszóra ismét feltámad. Az állatalakoskodáson kívül más figurák is megjelennek a falusi farsangon. Álarcuk azonban – szemben a fából készült busómaszkokkal – többnyire alkalmi, harisnyából, rongyból, papírból készül. A hagyományos figurák közé tartozik a betyár, a cigányasszony, a menyasszony és vőlegény vagy öregember és öregasszony pólyás babával. Ilyenkor kerülhet színre a tréfás halottasjáték vagy lakodalom is.
Napjaink leglátványosabb farsangi alakoskodása a Mohácson lakó délszlávok csoportos ún. busójárása. E busók fából faragott álarcokban jelennek meg, mozgásuk, viselkedésük rituálisan meg van szabva. A busóálarcot azonban eredetileg csak a felnőtt sokác férfiaknak volt szabad feltenni, a legények másfajta álarcot viseltek.
            A diákság is kivette részét a mulatozásokból. Színjátszásunk egyik fő alkalma a 17–18. századokban éppen a karnevál idejére esett.
            A városokban is szokássá vált a középkorban a farsangi tréfálkozás. Ilyen volt például a mészároslegények mókás párviadala. Két épület közé kötelet húztak, majd egy fonallal jól összekötött libát akasztottak a közepére. A legények nyereg nélküli lovon vágtattak el a kötél alatt, és igyekeztek elkapni a liba nyakát. A kapkodás és a nyargalás addig tartott, amíg valaki a lúd fejét le nem szakította. Azután hirtelen elvágtatott vele, mert a többiek űzőbe vették, s igyekeztek tőle elragadni. Aki a fejét elvitte, egy évre főlegény lett, és a mesterségbeliek között különös kiváltságokat élvezett.
            A magyar királyi udvarban – olasz hatásra – valószínűleg már az Anjouk meghonosították a farsangi rendezvényeket. Mátyás korától pedig pontos adataink is vannak erre vonatkozóan. II. Lajos – a harci játékok mellett – évről évre maskarabált is rendezett, Például 1525-ben húshagyókedden álarcos menet jelent meg az udvarban, melyben elefánt is szerepelt. Maga II. Lajos is jelmezesen, ördögálarcban jelent meg az ünnepségeken. Nem mindenki helyeselte ezt, amit bizonyít Szerémi Györgynek a halott királyról írt – nem éppen hízelgő – búcsúztatása: „… minden évben farsang utolján húshagyókor a rossz szellemek fejedelmévé tették, s feslettségbe húzták bele…” A budai királyi farsangoknak egy időre a török hódoltság vetett véget, de a kiegyezés (1867) után ismét felbukkannak a feljegyzésekben.
(A Veszprémi 7 Napban 1999. január 28-án megjelent írásom felhasználásával.)

Molière születésnapjára (1622. január 15.) - idézetek

Én híve vagyok a szelídebb bölcsességnek,
és nem kedvelem azt a vad erkölcsiséget,
melynek fog és köröm legelső fegyvere
és embertársait azzal leplezi le.

A bölcsesség kora nem rendelésre jő, s a vén agy éppúgy meghibbanhat, akár a fiatal.

Már énnékem bizony nem kenyerem a bánat:
Csak úgy nyelem le, ha alapos oka támad,
S még ha száz oka is majd kiszúrja szemem,
Én bizony úgy teszek, hogy észre sem veszem.

Könyveket kiadni különben rangon alulinak tartom; csak azért teszem, keressenek valamit a könyvkereskedők, ha már annyit zaklatnak írásért.

Ha hiába remélünk,
Nemcsak megcsalt szivünk - szenved a büszkeségünk,
És legfőbb gondja, hogy kárpótolja magát,
Ha nem is sikerül, színleljük legalább,
Különben pipogyák s gyávák vagyunk - olyan nagy
Hiba szeretni azt, aki bennünket elhagy.

Bizony, a hamis gyanu árnya
Nagyon gyakran a jót is rosszra magyarázza.


Szerelmet ébreszteni a férfiban, ez minden nő legfőbb célja.

Nincs teremtett lélek, akit életében legalább egyszer cserben ne hagyna az a híres okosság.

Tudom, vágyainak nem lehet ura senki,
S a szerelem önként kíván csak megszületni.

Agyamat néha vad riadó veri föl;
Sivatagba futni az emberek elől!


Az ébredő vonzalom bizony mindig elmondhatatlan gyönyörűséggel van tele, és a szerelem minden boldogsága a változásban van.

Az ember csak beszél, de nem mindig cselekszik,
Gyakran hosszú az út a szándéktól a tettig.


A rágalomra nincs semmilyen gyógyszer itt:
Hát bolond, aki a pletykára hederít.
Igyekezzünk tehát okosan élni s tisztán,
S ne törődjünk vele, hogy mit fecseg a hitvány.

Be furcsa látni, hogy emberfia, ahány,
Mind mily vakon rohan a hóbortja után!


Mindenki barátja nem barátom nekem.

2022. január 14., péntek

Csetneki-Juhász Balázs: A magány

Az önzés falát leromboltam,
Azt hittem szabad vagyok,
De rám omlott a magány fala,
E rom lesz, szemfödőm
Ravatalom, temetőm.
Miért történt ez én velem, hiszen
Uram meggyóntam minden bűnömet.
Öreg vagyok, erőm fogy,
A magány fala végez velem,
Eltemet, ellene tenni
Semmit sem tudok.
Ó Istenem!
Mégis megadtad énnekem,
Hogy az önzés falát
Ledönthettem.

Kutyavilág


A farsang (Vízkereszttől hamvazószerdáig) 2. - Veszélyes jelmezek

            A farsangi mulatságokkal kapcsolatban a gáncsoskodók haragja főként a jelmezek és álarcok ellen irányult. E kellékek – igaz – sok bonyodalmat okoztak a történelmi eseményekben, a bűnüldözés során. Az álruhák mindenható zsarnokok menekülését segítették a nép haragja elől, rablókat, tolvajokat tettek felismerhetetlenné. A karneválok történetében egészen más jellegű tragédiák forrásai lettek. Például 1393. január 28-án a mélabús francia uralkodó, VI. Károly felderítésére farsangi mulatságot rendeztek. A király szatírnak öltözött. Szorosan simuló ruháját kívülről szurokkal vonták be, azután szösszel ragasztották körül. A bálban az egyik hercegnő faggatni kezdte, kit rejt a különös jelmez. Az orléans-i herceg – a kíváncsi hölgy iránti udvariasságból – egy égő fáklyát tartott Károly arca elé. A szurok meggyulladt. A királyt a haláltól csak egy hölgy jelenléte mentette meg, aki bő szoknyáját ráterítette az élő fáklyára. A kiállt ijedtség azonban az ideggyenge uralkodót annyira megviselte, hogy elméje teljesen elborult.
            Hasonló esetet jegyeztek fel György tübingeni gróf 1570. évi karneváljáról. Ezen a nők angyalnak öltözve, szárnyakkal és égő viaszgyertyás koronával jelentek meg, a férfiak pedig alvilági szellemekként, kezük-lábuk bekormozott szöszbe csavarva. Az egyik táncosnő fején meggyulladt a papírkorona, és lángra lobbantotta táncosát is. Pillanatok alatt rettentő pánik tört ki, mert a tűz egyre terjedt. Sokan a helyszínen szénné égtek. A házigazda gróf pár hét múlva szintén belehalt égési sebeibe.
            A legtöbb történet, pletyka a dominójelmezhez fűződik. Például Frigyes Vilmost trónörökös korában az 1822. évi farsangi bálon meg akarták mérgezni. A leendő király helyett tévedésből a szintén dominónak öltözött lakájnak nyújtották át a halált hozó, italt.
            Nevezetes az az 1745-i párizsi városházán tartott álarcosbál, amelyen XV. Lajos is megjelent. A kavargó vendégsereg közül egy női dominó sodródott a királyhoz, s társalgásával lebilincselte az uralkodót. E hölgy néhány nap múlva már a zsarnok király mindenható kegyencnője lett, a Pompadour márkiné néven vonult be a történelembe.
            Gyakori volt a két nem ruhacseréje, melyet évszázadokon át felháborodás kísért. Például a 15. században Temesvári Pelbárt ferences szerzetes, prédikátos leírta, hogy egy Kapos melletti faluban az asszonyok férfiruhát öltve vagy más jelmezben táncoltak, mulatoztak egészen addig, amíg az ördög személyesen meg nem jelent a táncolók között, egy asszonyt elragadott magával, s a Kapos mocsaraiba hajította. Élesen ki is fakadt a ruhacsere ellen: „mert gondoljuk csak meg, hogy valaki álarcot ölt és idegen külsőt vesz fel, például férfi női ruhát, vagy asszony férfiruhát…!” A törvény keze azonban többnyire csak a nőkre sújtott le. A gangerni zsinat egyházi átokkal büntette a férfinadrágba öltöző asszonyszemélyeket. Würtembergben toronyba vagy bolondok házába zárták azokat a gyengébb nembelieket, akiknek eszébe jutott, hogy a teremtés koronáinak viseletére bújjanak.
(A Veszprém megye Maratonban 1998. január 29-én megjelent írásom felhasználásával.)

Ilyen anya vagy? - horoszkóp

Rák
Imádja a gyerekeit, mintha csak anyaságra teremtették volna. Egyszerűen tökéletes erre a „szerepre”. Rendkívül lelkiismeretesen gondozza a gyereket, odafigyel rá, nagyon empatikus. Mindig rendelkezésre áll, hiszen ő azért van a világon, hogy anya legyen, s gyermekének éljen. Élethivatásának tekinti az anyaságot, igyekszik minél igényesebben tanítani a kicsit. Ám igaz, hogy túlságosan félti a gyereket, nehezen engedi, hogy önállósodjon. A Rák anyuka még felnőtt korában is nagy szerepet játszik gyermeke életében.
Bika
A Bika anyuka nem ismer lehetetlent, lelkiismeretes a gyermekgondozásban, tökéletesen biztosítja azokat a feltételeket, amelyek a gyermek fejlődését a legjobban szolgálják, ezért azok jó eséllyel indulnak az életben. Emellett szilárd, megbízható alapot kínál a gyermeknek, mindig lehet rá számítani, mindig minden körülmények között gondoskodik róluk. Ám igaz, hogy nagyon erőteljesen magához köti őt. Fontos, hogy a túlféltés ne jelenjen meg a kapcsolatban, hiszen a gyereknek szüksége van az önállóságra is!
Vízöntő
Talán róla hinnék el a legkevésbé, hogy jó anya, pedig… Különleges ember, nyitott a különböző kultúrákra, emiatt Vízöntő anyuka gyermekéből is széles látókörű, érdeklődő felnőtt válhat. Ez a szemléletmód arra ösztönzi a gyereket, hogy ő maga is rengeteg kapcsolatot kössön. A Vízöntő anyuka egyenrangúként kezeli a gyermeket, kikéri a véleményét, és a döntési helyzetekben meghallgatja őt. Nagyon nagy pozitívuma, hogy sok szabadságot ad a gyereknek és hagyja őket kibontakozni. Figyelnie kell azonban arra, hogy a határokat is be tudja tartatni a gyerekkel.
Kos
A Kos anyuka eléggé energikus ember, képes arra, hogy egész nap szórakoztassa gyermekét. Jó programokat talál ki számára, és partner a játékban. A „kisfiús” játékok sem idegenek tőle, mint a focizás vagy önvédelmi sportok. Gyakran közös sportot művel gyermekével, így sporttársak is lehetnek egyben. Akkortól teljesedik ki igazán a Kos anyuka, amikor a gyerek három-négy éves lesz, s már partnernek tekinthető a szabadidős tevékenységekben.
Ikrek
Az Ikrek anyuka jó beszélgetőpartner, bár tudása néha felületes lehet. A gyerek a gondjait mindig meg tudja beszélni vele. Elegendő szabadságot és mozgásteret enged neki, így megfelelően tud fejlődni, és megtapasztalhatja önállóságát. Remek partner a szabadidős tevékenységekben, szívesen megy a gyerekkel kiállításra, színházba, moziba. Figyelme néha szétszórt, így megtörténhet, hogy pont akkor nem számíthat rá csemetéje, amikor valóban szükség lenne a problémák megbeszélésére. Ha arra van szükség, képes szigorú lenni – általában jól váltogatja a gyengéd és szigorú nevelési elveket.
Oroszlán
Az Oroszlán anyuka mindig meg tudta őrizni gyermeki énjét, partner lehet a közös játékban. Nagylelkű, mindent megad a szeretteinek. Inkább magának nem vesz semmit, de a kicsinek biztos, hogy a legjobb ruhákat és játékokat szerzi meg. Olyan, mint az anyatigris: ha valaki csúnyán néz a gyerekre, megnézheti magát! Általában megvannak a maga szórakozásai, élete, társasága, így nem „telepszik rá” a gyermekére.
Szűz
A Szűz anyuka lelkiismeretesen gondozza a gyermekét, de néha túl fáradt ahhoz, hogy valóban ráhangolódjon. Számára fontos a napirend, a szokások, amitől nem lehet eltérni. Elemi igénye a tisztaság, de a gyermekek szeretik magukat összekoszolni. Ezeket a „koszos” játékokat a Szűz anyuka nem szereti. De igaz, hogy a gyerek mindig építhet rá. Kötelességtudata olyan példakép, amely a gyermek számára követendő lehet.
Mérleg
Barátságos, rengeteg kapcsolattal rendelkezik, amelyek a gyereket is szórakoztathatják. Szeret a gyermekével beszélgetni, nagy hangsúlyt fektet arra, hogy igényesen nevelje. Életvezetési mintát ad a kicsinek, akinek felnőtt korában is jól jöhet ez a tudás. Családja nagyon büszke lehet rá, hiszen megjelenése elsőrangú, nagyon szép anyuka.
Skorpió
Lelkiismeretes a gyermeknevelésben, „erős nő”, akire a gyerek mindig támaszkodhat. Általában közösen találnak a gondokra megoldást. Annyira elszánt, hogy bármi áron megvédi a gyermekét, nem számít, hogy mit kell ezért megtennie. Nemcsak az emberekkel képes szembeszállni, ha nem az egyéb, külső körülményekkel is: rengeteg munkával, de megteremti az áhított életkörülményeket, nívósan neveli fel.
Nyilas
A Nyilas anyuka nagyon vidám, derűlátóan áll az élet kérdéseihez. Szórakozás, játék vele az élet a gyermek számára. Arra neveli a kicsit, hogy kialakítsa saját elképzelését, magasabb tanulmányokat folytasson, egyetemre, főiskolára járjon. Ő maga is művelt, ami előnyös a gyereknek, hiszen mindig lesz kitől tanácsot kérnie. Figyelnie kell arra, nehogy rákényszerítse a gyerekre a saját véleményét!
Bak
A Bak anyuka komoly ember, s a gyermeknevelést élethivatásnak tartja. Ennek megfelelően lelkiismeretesen műveli, mindig lehet számítani a segítségére. Felelősségtudata óriási, felnőtt gyermekei is számíthatnak arra, hogy nincsenek egyedül a világban. Általában az anyagi kérdésekkel nincs is baj, hiszen a Bak anyuka jó anyagi körülményeket teremt.
Halak
Érzelmi ember, szinte együtt lélegzik a gyerekkel. Pontosan ráérez arra, hogy milyen kívánságai vannak a kicsinek, s azokat igyekszik is teljesíteni. A gyerek gondjait komolyan veszi, nem neveti ki. Jószívű, de gyakran túlontúl lágyszívű is. Engedékeny a nevelési kérdésekben, pedig a következetességre óhatatlanul szüksége van a kicsinek. Megtörténhet, hogy nehezen osztja be az idejét, így nem tudja ellenőrizni a gyerek iskolatáskáját, leckéjét.