2023. október 17., kedd

Magyar Festészet Napja - október 18.

            A Magyar Fes­té­szet Napja ünne­pét elő­ször 2002-ben ren­dez­ték meg Budapes­ten, civil kez­de­mé­nye­zésre, Szent Lukács, az orvo­sok és a festők védő­szentje nap­ján. A kor­társ fes­té­szeti sereg­szemle meg­ál­mo­dói – Bráda Tibor, Zsol­nai Gábor, Bayer Ilona, Szent­györ­gyi József és Fabók Gyula – és követőik a fest­mé­nyek művé­szeti szín­vo­na­lá­ból és egye­di­sé­géből adódó érték elis­mer­te­tése, a kor­társ magyar festők és műveik iránti közön­ség­sze­re­tet kiví­vása mel­lett évről évre külö­nö­sen nagy hang­súlyt fek­tet­nek a társmű­vé­sze­tek jelen­lé­tére a foko­za­to­san fesz­ti­vállá duz­zadó prog­ram­so­ro­zat­ban. A hagyo­má­nyos ele­mek – egyéni- és gyűj­te­mé­nyes kiál­lí­tá­sok, műhely­be­szél­ge­té­sek és kon­cer­tek – mel­lett inter­ak­tív performanceok, workshopok, szim­pó­zi­u­mok és több más inno­va­tív műsor­elem is gaz­da­gítja a ren­dez­vé­nye­ket. Hagyo­má­nyossá vált min­den évben egy-egy életmű­díj átadása a kor­társ festőmű­vé­szet egyik nagy doayenje szá­mára. 

A nap humora 


Vacsora festőéknélNincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése