2023. március 5., vasárnap

Az 1848-49. évi magyar szabadságharc zászlóinak visszaadása - 1941. március

Az 1848–49. évi magyar szabadságharc zászlóinak visszaadása
A MOSZKVAI MAGYAR KÖVETSÉG JELENTÉSEI 1935–1941. Századvég Kiadó, Atlanti Kiadó, Budapest, 1992. 296.o A KÖVET JELENTÉSE A KÜLÜGYMINISZTERNEK 33/pol-1941. Moszkva, 1941. március 26.

     Az 1848-49. évi magyar szabadságharc 56 zászlóját a szovjet kormány március hó 20-án délután ünnepélyes keretek között adta át. 
     A Vörös Hadsereg székházának dísztermében lefolyt ünnepélyen a szovjet kormányt Tyulenyev J. B. hadseregtábornok képviselte. Szovjet részről jelen voltak továbbá a következő személyiségek: Szoboljev, A. A., a Külügyi Népbiztosság vezértitkára, Trubeckoj N. J. tábornok a vörös vezérkar képviseletében, Barkov V. D. a Külügyi Népbiztosság protokollfőnöke, Revjekin V. A. tábornok, Moszkva katonai parancsnoka, és helyettese, Gusztesov B. I. tábornok, Geraszimov A. V. ezredes, a hadügyi népbiztosság külügyi osztályának vezetője, és helyettese Dragun V. M. ezredes, végül Piterszkij A. D., a forradalmi múzeum igazgatója. Magyar részről az ünnepélyre meghívást nyertek: vitéz Faragho tábornok, katonai attasé és a követség diplomáciai jellegű tisztviselői. A nagyszabású díszteremben díszszázad állt fel zenével, amellyel szemben egy katonai osztag volt felállítva az átadandó magyar zászlókkal. Miután a zenekar eljátszotta a magyar himnuszt és az Internacionálét, Tyulenyev hadseregtábornokkal aláírtuk az átadási jegyzőkönyv magyar és orosz szövegű példányát. Ezután a szovjet kormány képviseletében megjelent tábornok rövid beszédet tartott, amelyre annak magyar nyelven történt tolmácsolása után válaszoltam; beszédem orosz nyelven szintén tolmácsolva lett. A két beszéd szövegét mellékelten tisztelettel előterjesztem. Ezzel az ünnepély hivatalos része befejezést nyert, és ezután Tyulenyev tábornok bennünket az orosz szokásnak megfelelően megvendégelt. 
Hasonló ünnepélyes keretek között történt a zászlóknak ugyanaznap este a kijevi pályaudvarról a magyar határra menő első vonattal való elindítása. Ez alkalommal is megjelentek a fent említettek, kivonult egy díszszázad zenekarral, amely a vonat indulása pillanatában a magyar himnuszt játszotta és utána az Internacionálé következett. A zászlók külön kocsiban voltak elhelyezve, amelyben helyet foglalt még az orosz tiszti küldöttség, a díszőrség és a magyar katonai attasé, aki a zászlókat a határig elkísérte. Az átadási jegyzőkönyv magyar szövegű példányát és mellékletét, amely a zászlók leírását tartalmazza, kísérő jelentésemmel vitéz Faraghó tábornok útján terjesztettem elő, aki azt a határon a magyar tiszti küldöttség vezetőjének adta át Nagyméltóságodhoz való eljuttatás céljából. 
Nagyméltóságodnak Molotov kormányelnökhöz intézett levelét e hó 24-én adtam át Visinszkij A. első helyettes külügyi népbiztosnak. Az utóbbi viszont –amint azt táviratilag jelentettem- e hó 26-án magához kéretett,és átadta Molotov elnöknek Nagyméltóságodhoz intézett válaszlevelét. A levelet, magyar fordítás kíséretében, bátor vagyok mellékelten előterjeszteni. E hó 28-ánTyulenyev hadseregtábornokot kíséretével és a Külügyi Népbiztosság egynéhány főtisztviselőjével együtt vendégül látom. Végül az jegyezendő meg, hogy a vörös sajtó a moszkvai ünnepélyről, a zászlóknak a határon való átadásáról és a budapesti fogadtatásról részletesen megemlékezett, de az eseményt kommentárral nem kísérte, ami megfelel az általában követett szovjet szokásoknak. 
 Kristóffy m. kir. követ Melléklet a 33/pol.-1941. számú jelentéshez Molotov szovjet kormányelnök levele a Magyar Királyi Külügyminiszter Úrhoz Moszkva, 1941. március 26. Nagyméltóságú Miniszter Úr! Köszönetemet fejezem ki Önnek leveléért, melyet abból az alkalomból intézett hozzám, hogy a Szovjetunió kormánya visszajuttatta Magyarországnak az 1848–49-es honvédzászlókat. Megelégedéssel állapítom meg, hogy Ön ebben a tényben országunk közti jószomszédi viszony további fejlődésének kedvező előjelét látja. A szovjet kormányt Magyarországgal való kapcsolatában változatlanul az a törekvés vezérelte és a jövőben is az a törekvés fogja vezérelni, hogy a jószomszédi viszonyt erősítse és fejlessze, ami országunk kölcsönös hasznára és népeink javára fog szolgálni. Kegyeskedjék, Miniszter úr, az Ön iránt való mély tiszteletemet elfogadni:      Molotov V. M. Melléklet a 33/pol.-1941. számú jelentéshez Ivan Vlagyimirovics Tyulenyev hadseregtábornok, a moszkvai katonai körzet parancsnokának beszéde: Abban a megtiszteltetésben van részem, hogy a szovjet kormány megbízásából átnyújtsam Önnek, Követ úr, a magyar hadseregnek az 1848–1849. évi szabadságharc idejéből származó zászlait. Boldog vagyok, hogy nekem jutott az a megtisztelő feladat, hogy a szovjet kormány eme elhatározását megvalósíthatom. Remélem, hogy a szovjet kormány eme cselekedete a Szocialista Szovjet Köztársaságok Uniója és Magyarország között fennálló jószomszédi kapcsolatokat mélyíteni fogja. 
 A magyar követ válaszbeszéde Hálásan köszönöm, hogy Ön, Tábornok úr, a Szovjetunió kormányának nevében egy ily felemelő ünnepély keretében adta vissza a magyar nemzetnek azokat a zászlókat, amelyek alatt a magyar hadsereg az 1848–49. évi szabadságharc idejében küzdött, és amelyek 1849. évtől kezdve történelmünk egy tragikus fordulata következtében itt őriztettek. A magyar királyi kormány nevében van szerencsém Önnek, Tábornok úr, mint a Szovjetunió kormánya megbízottjának, legmelegebb köszönetemet kifejezni. A Szovjetunió kormányának elhatározása, amely történelmi emléket juttat vissza a magyar földre, kétségtelenül nagy visszhangra fog találni a magyar nemzetnél. Meg vagyok győződve, hogy a Szovjetunió kormányának ez a nagylelkű ajándéka szilárd alapja lesz a Magyar Királyság és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Uniója közötti jószomszédi viszony fejlődésének. Moszkva, 1941. március hó 20.

Lavocsne határállomáson a zászlókat hozó vonat.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése