2022. február 6., vasárnap

Lengyelország Kárpátok-menti határa az utolsó száz évben (5/3) - Újra lett magyar-lengyel közös határ 1938-ban

Saját térkép, kivitelezte: Batár Emese

3. Újra lett magyar–lengyel közös határ (1938)
1938. október 24. Lengyelország a lengyel–német tárgyaláson Németországnak javasolta Kárpátalja Magyarországhoz csatolását, mivel egy közös lengyel–magyar határ védőgátat képezhetne a Kelet ellen. A német fél ezt akkor nem támogatta.
            Ezután a lengyelek a Szovjetunióval való viszony megjavításával próbálkoztak, mert a lengyel–magyar közös határ német elutasításából azt a következtetést vonták le, hogy Németország Kárpátalját magának akarja megszerezni a további keleti terjeszkedés érdekében. És azt szuggerálták a magyar félnek, hogy teremtsen kész helyzetet Kárpátalja azonnali megszállásával. A magyar kormány először húzódozott, ámde később hajlandónak mutatkozott a lengyel inspirációnak engedni.
1938. október 26. Prága elfogadta a négyhatalmi döntőbíráskodást. Anglia és Franciaország lemondott döntnöki jogáról, átruházva azt Német- és Olaszországra.
1938. november 1. Lengyelország hivatalosan is megkapta a korábban megszállt területeket Csehszlovákiából.
1938. november 22. A prágai Nemzetgyűlés jóváhagyásával az új alkotmány életbelépésével Cseh-Szlovákia lett Csehszlovákia hivatalos neve. (Már október 19-től így nevezték magukat!) Szlovákia-szerte megszólaltak a harangok, hirdetve a szlovák autonómia győzelmét. Ezután Szlovákiában egyre erősebb lett a szeparatista tendencia, valamint a totalitárius, fasizálódó jelleg.
1939. január 5. Hitler eredeti tervét feladva, beleegyezett, hogy Kárpátalját – az antikomintern paktumhoz való csatlakozás fejében – Magyarország annektálja.
1939. február 24. Magyarország is csatlakozott az antikomintern paktumhoz (mire megszakadt a szovjet–magyar diplomáciai kapcsolat)
1939. március 13. Hitler ultimátumot intézett Berlinben Tisohoz, a szlovákok vezetőjéhez, vagy önálló szlovák állam, vagy a teljes Felvidék visszaadása Magyarországnak. Másnap a szlovákok kikiáltották önállóságukat, elválásukat Csehországtól.
1939. március 15–18. A német csapatok Csehországba való bevonulásával egy időben megindultak a magyar csapatok is Kárpátalja visszafoglalására.
Horthy Miklós kormányzó és Bartha Károly honvédelmi miniszter hadparancsa a Kárpátalján előnyomuló honvédekhez. (Budapest, 1939. március 16.) A befejező részből: „Most, amikor útba indítlak Benneteket Kárpátalja húsz éven át sanyargatott népének, derék ruszin és magyar testvéreink felszabadítására … vissza fogjátok vezetni ruszin testvéreinket Szent István birodalmába, ahol ezer éven át jóban, rosszban egyaránt velük együtt éltünk, örültünk és véreztünk. …. Előre az ezeréves határunkig, a Kárpátok bércéig, hogy ott kezet nyújthassatok lengyel bajtársaitoknak. … Horthy s. k. vitéz Bartha s. k.”
            A cseh katonaság a kiürítés közben pusztított az országban, erőszakosan viselkedett a lakossággal szemben, vagyont hurcolt el, hidakat robbantott fel stb. A Szics-gárdisták (akik folyamatosan terrorizálták a békés lakosságot) több helyen tanúsítottak ellenállást. A lakosság a magyar katonaságot általánosan, mint felszabadítót fogadta.

1939. március 17. A magyar csapatok elérték a lengyel határt.
            Teleki Pál miniszterelnök délelőtt 11 óra 30 perckor a magyar képviselőházban bejelentette Kárpátalja katonai birtokbavételét. A beszédben elhangzott többek között: „A magyar honvédség előrenyomulásával természetesen a legkisebb mérvben sem fogja az egykori Ruszinszkóval szomszédos országok területét vagy határmenti érdekeit veszélyeztetni, sőt utasítás van arra, hogy ilyen akciónak a látszatát is kerülje.  Ezzel azt a földet, amelyhez Magyarországnak életbevágó érdekei fűződnek, és amely ezer éven át Magyarországhoz tartozott az anyaországhoz visszakapcsoljuk, önkormányzatot adva az ősi kötelékeken belül is a testvéri rutén népnek.
            Varsóban nagy ünneplést szerveztek a lengyelek, hogy helyreállt a magyar–lengyel közös határ. A követség balkonjáról a magyar követ a sokszázados magyar–lengyel hagyományokat éltette.
            Elfoglalt terület (Kárpátalja másik fele és egy kis darab az akkor alakult Szlovákiából: 10 700 km², 550 000 lakos, köztük 17% magyar, a többi rutén/magyarorosz, nagyon kevés szlovák és cseh.
Kárpátalja lakossága
         összlakosság       ruszin/ukrán/orosz      magyar                        egyéb

1910     598 863         331 625   55,4%       184 287   30,8%         82 951   13,9%

1941      854 772         502 329   58,8%       233 840   27,4%         118 603  13,9%

2001      1 254 614      1010 127  80,5%      151 516   12,1%         92 971    7,4%

A közös lengyel-magyar határt elsősorban Lengyelország szorgalmazta, de Olaszország is, Hitler nem. Volt egy olyan olasz terv, hogy Németország ellensúlyozására létrehozzák az Olaszország, Jugoszlávia, Magyarország, Lengyelország szövetséget. Franciaországnak is érdekében állt egy közös magyar–lengyel határ, mert ezzel erősítette volna szövetségesét, Lengyelországot Németországgal (de a Szovjetunióval is) szemben. Kárpátalján a ruszin után a legnagyobb kisebbség a magyar volt, és soha nem tartozott Romániához, a román kormány mohóságát bizonyítja, hogy ő is igényt formált a területre!!
            Kozma Miklós az MTI elnök-vezérigazgatója 1938. szeptember végén naplójában hűen adta vissza a hivatalos magyar külpolitika álláspontját, törekvéseit: „A trianoni Magyarország ketrecébe zárva él 9 millió magyar. Három oldalról a kisantant veszi körül, negyedik az Anschluss óta Németország. Ha a jövőben, amiben ma már senki sem kételkedik, békésen vagy vérrel visszakapjuk a magyar területeket, az magába véve csak annyit jelent, hogy valamivel nagyobb ketrecben, valamivel több magyar fog élni. A Ruténföld ellenben azt jelenti, hogy a kisantant gyűrűjét Románia és Csehország között megszakítottuk, s megvan a közös határunk Lengyelországgal. Nem is kérdés, hogy akkor is folytatnunk kell Németországgal addig folytatott baráti politikánkat, de az sem kérdés, hogy egészen más körülmények között, mint értékes ország folytathatjuk.”
            London és Párizs nem tiltakozott Kárpátalja visszacsatolása miatt, örültek, hogy a magyarok vannak ott, nem a németek. És e mellett nyilvánvalóan szívesen vette, hogy megvalósult a lengyel–magyar közös határ, ami Lengyelország számára is sokat jelentett a teljes bekerítés megakadályozására az első világháború előtt épített felvidéki vasútvonalak által.
Ma érthetetlennek tűnik, de az így kialakult Szlovák Köztársaságot (38,2 ezer km², 2653,5 ezer fő) de facto vagy de jure fokozatosan 26 állam ismerte el. Elsőként Németország, utána Magyarország. Majd a többiek: Olaszország, Japán, Anglia, Franciaország, Vatikán, Litvánia, Lettország, Észtország, Spanyolország, Svédország, Svájc, Románia, Bulgária, Hollandia, Belgium, Finnország, Jugoszlávia (későbbn Horvátország), Mandzsúria, a nankingi kínai kormány, Costa Rica, Ecuador. Az USA soha nem ismerte el a szlovák államot. Szlovákiának konzulátusa volt Prágában, Bécsben, több német nagyvárosban is.
Szlovákia nemzetállam lett, a lakosság 82%-a az uralkodó nemzet tagja. Az ekkor kialakult Szlovákiában is maradt azonban magyar nemzeti kisebbség. Legnagyobb számban az új ország déli járásaiban, valamint nagyobb városaiban, Pozsonyban, Nyitrán, Nagyszombatban, Eperjesen, Pöstyénben. Ők túszokká váltak, a politikai latolgatás, a nyomásgyakorlás és a zsarolás eszközeivé lettek a szlovák kormány kezében.
1939. március 31. Négy kisebb határmódosítás a szlovák–lengyel határon Lengyelország javára.
1939. április 13. Franciaország és Nagy-Britannia egyoldalúan szavatolta Lengyelország, Románia és Görögország területi érinthetetlenségét. A román kormány ezt nem kérte, sőt zavaró tényezőnek tekintette.
A visszatért Kárpátalja közigazgatási beosztása

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése